Thursday, August 25, 2011

Prelim - SW

Dear Pupils

Here is a Suggested response for Prelim SW. Look out for the 6 content points. In this SW, it is necessary to mention the name of the food court. You must always write in complete sentences. To ace SW, remember ACE. Information given must be
  • Accurate
  • Complete
  • Explicit
______________________

  1. where and when you were at the food court
  2. where the cockroach was and how you felt when you saw it
  3. what you did after that
  4. what the stallholder did
  5. what you think the management should do about the cleanliness of the stall
__________________________

Dear Management of Ben Tan Food Court

Cockroach in a bowl of porridge

I was at Ben Tan Food Court on 9 August 2011, at 8 a.m. (point 1). I saw a cockroach in a bowl of porridge (point 2) and I felt very disgusted (point 2). I showed the bowl of porridge to the stallholder (point 3) and he exchanged the bowl of porridge with me (point 4).

I think the management should give the stallholder a firm warning (point 5) about the cleanliness of the stall.

Thank you for your attention.

Regards
Lia Ka Chua

________________________

These children scored 6 marks for content.

Ahmad, Berwyn, Bhairavi, Celine, Jae Shin, Ming Quan, Wen Xuan, Devesh, Jin Kang, Henny, Jonathan, Keane, Na Zhen, Leona, Gregory, Ada, Shi Min, Jia Lin, Jia Wei, Maisarah, Marcus, Marianne, Matthias, Qian Ling, Kian Yang, Ayisha, Rainer, Ben, Valencia, Ivan, Cai Leng, Jia Sheng and Kean Sin.

Class average - 12.9 out of 15
Class Highest - 15 out of 15
Class Lowest - 9 out of 15
1 TIA CAI LENG*
2 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
3 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
4 LOH XIAO XI, ADA
5 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
6 CELINE PEH FANG JING
7 CHOW MING QUAN
8 CHUA WEN XUAN
9 SEE JIAN RONG BEN
10 LEONA ANG YI XUAN
11 LER JUN KAI GREGORY
12 MARCUS CHAN KAI JET
13 MATTHIAS YEO EE LIANG
14 QUAH KIAN YANG
15 RAINER ONG ZHEN WEI
16 YONG KEAN SIN
17 CHIA JAE SHIN
18 DEVESH LOGENDRAN
19 GOH JIN KANG
20 JONATHAN YEO EE CHERNG
21 KHOO XIN HUI
22 KOH NA ZHEN
23 LOON JIA WEI
24 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
25 PEH QIAN LING
26 TAN BING ROU, VALENCIA
27 TAN JIA LE IVAN
28 TNG JIA SHENG
29 BERWYN LOW ZONG XUN
30 KEANE TAN HONG JIE
31 KYAN TAN KHENG FONG
32 LOI SHI MIN
33 MARIANNE LEE YI LIN
34 CHAN JIA YUN
35 LOO JIA LIN
36 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
37 HO SI EN
38 TANG TE SONG, BRIAN
39 NG WEN QI
40 TAN JING SHEN
41 TING SHU RUI, JACQUES
42 NG ZI SHENG AUGUSTINE

* Blue - scoring above class mean

No comments:

Post a Comment